รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,650
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 43.24
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,575
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.54

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 266,359,072 19.93
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 150,171,962 11.24
3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา 96,956,154 7.26
4. นาง จริยา แก้วบุตตา 78,554,960 5.88
5. CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING 63,127,254 4.72
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 63,123,289 4.72
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 61,121,303 4.57
8. UBS AG HONG KONG BRANCH 60,377,776 4.52
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 41,672,295 3.12
10. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 40,662,864 3.04
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,301,802 1.82
12. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 22,809,030 1.71
13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 15,698,222 1.17
14. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 9,948,300 0.74
15. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 9,172,520 0.69
16. นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 8,824,513 0.66
17. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 8,175,146 0.61
18. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 8,085,860 0.61
19. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ 8,005,000 0.60
20. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,369,530 0.55