รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/07/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 14,585
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.08
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/08/2563 ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,289
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.63

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 284,763,746 20.74
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 155,503,158 11.32
3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา 100,082,196 7.29
4. นาง จริยา แก้วบุตตา 81,523,760 5.94
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 63,702,603 4.64
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 63,250,489 4.61
7. CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING 63,127,254 4.60
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 39,980,864 2.91
9. UBS AG HONG KONG BRANCH 35,385,976 2.58
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 30,720,013 2.24
11. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,556,566 2.08
12. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 19,134,030 1.39
13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 15,898,222 1.16
14. นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 8,824,513 0.64
15. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 8,298,200 0.60
16. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 8,216,000 0.60
17. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 7,416,220 0.54
18. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 7,348,546 0.54