รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,650
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 43.24
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/07/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 17,122
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.63

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 284,763,746 20.74
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 159,723,894 11.63
3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา 100,082,196 7.29
4. นาง จริยา แก้วบุตตา 81,523,760 5.94
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 63,753,403 4.64
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 63,250,489 4.61
7. CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING 63,127,254 4.60
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 39,980,864 2.91
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,362,795 2.72
10. UBS AG HONG KONG BRANCH 35,385,976 2.58
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 27,409,813 2.00
12. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 19,134,030 1.39
13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 15,898,222 1.16
14. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 10,845,146 0.79
15. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 8,933,260 0.65
16. นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 8,824,513 0.64
17. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 8,500,300 0.62
18. กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 8,138,726 0.59
19. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 7,416,220 0.54