รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,621
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 52.48
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/10/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,392
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.34

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 242,144,612 21.10
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 96,186,784 8.38
3. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา 88,141,959 7.68
4. นางจริยา แก้วบุตตา 71,413,600 6.22
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 57,388,413 5.00
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 57,384,809 5.00
7. UBS AG HONG KONG BRANCH 54,888,888 4.78
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 37,865,321 3.30
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,106,933 2.36
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 23,727,373 2.07
11. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 15,008,024 1.31
12. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 14,271,158 1.24
13. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 9,092,000 0.79
14. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,618,986 0.75
15. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 8,276,900 0.72
16. นายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 8,022,285 0.70
17. CHASE NOMINEES LIMITED 7,849,603 0.68
18. นายภมร พลเทพ 7,300,000 0.64
19. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 6,810,000 0.59