รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,650
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 43.24
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,702
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.51

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 242,144,612 20.10
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 122,951,200 10.21
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 114,388,416 9.49
4. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา 88,141,959 7.32
5. นางจริยา แก้วบุตตา 71,413,600 5.93
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 57,384,809 4.76
7. UBS AG HONG KONG BRANCH 54,888,888 4.56
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,642,400 4.12
9. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 36,966,240 3.07
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 32,592,215 2.71
11. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 16,456,300 1.37
12. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 15,696,711 1.30
13. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 8,520,224 0.71
14. นายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 8,022,285 0.67
15. JPMORGAN THAILAND FUND 6,503,100 0.54