ประวัติบริษัท

 

กลุ่มบริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” สินเชื่อเช่า ซื้อจักรยานยนต์ใหม่สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกิบอาชีพรับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จากสถาบัน การเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและ หลักประกันดังนี้

บริษัท การประกอบธุรกิจ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
ลงทุนในกิจการอื่น (เดิมให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน (มหาชน) แต่เนื่องจากการเชื้อหุ้น
ของสถาบันการเงิน จึงต้องเปลี่ยนประเภทธุรกิจ เป็นโฮลดิ้ง และโอนธุรกิจบางส่วนให้
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด)
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการเงินฝาก, ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อโครงการ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อ บ้านแลกเงิน
บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มี หลักประกันสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (ปัจจุบัน ชะลอการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
จักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคล)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จํากัด ให้บริการรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อแบบมี หลักประกัน ประเภท
บ้านและที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด และ หลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่รถยนต์
เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส รถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนา
รถเกี่ยวข้าว รถยนต์สี่ล้อ โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อมอเตอร์ไซด์แลกเงิน
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการและที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบสินเชื่อรายย่อย และการผ่อนชําระให้บริษัทอื่นในประเทศกลุ่มอาเซียน
บริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จํากัด ลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบ กิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในต่างประเทศ
Srisawad Vietnam LLC ซื้อขายเชื่อรถในเวียดนาม และให้บริการสินเชื่อมีหลักประกัน (ปัจจุบันหยุดให้บริการ ซื้อขายเชื่อรถ)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเช่าสินเชื่อในประเทศลาว ซึ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจในปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้สินเชื่อรวม 22,148.95 ล้านบาท ประกอบด้วยบัญชีลูกหนี้สินเชื่อ ทะเบียนรถตามสัญญาเงินกู้รวม 10,263.65 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซื้อรวม 4,805.80 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อบ้านและที่ดินรวม 6,489.09 ล้านบาท และบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และ สินเชื่อส่วนบุคคลรวม 590.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34ร้อยละ 21.70 ร้อยละ 29.30 และร้อยละ 2.66ของสินเชื่อ รวม ตามลําดับ


ตัวอย่างหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อ

รถจักรยานยนต์
รถสี่ล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์
รถสิบล้อ
รถแทรกเตอร์
รถเกี่ยวข้าว
รถพ่วง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะส่วนบุคคล
บ้านและที่ดิน