คณะผู้บริหาร

 
1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2
นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ
3
นายสมยศ เงินดำรง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
4
นางวนาพร พรกิติพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5
นายประยงค์ แสนนวล
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล
6
นายเสกสรรค์ สุภาพวิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา