คณะกรรมการบริษัท

 
1
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการ
2
นายวินัย วิทวัสการเวช
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
4
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการ / กรรมการบริหาร
5
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
6
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการ
7
นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการ
8
นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
9
นายสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการ / กรรมการอิสระ
10
นายวีระ วีระกุล
กรรมการ / กรรมการอิสระ
11
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ