คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการบริหาร

1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานกรรมการบริหาร
2
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการบริหาร
3
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการบริหาร
4
นางวนาพร พรกิติพงษ์
กรรมการบริหาร


คณะกรรมการตรวจสอบ

5
นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
11
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
12
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
13
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

14
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
16
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คณะกรรมการสินเชื่อ

17
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการสินเชื่อ
18
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการสินเชื่อ
19
นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการสินเชื่อ
20
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการสินเชื่อ
21
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการสินเชื่อ