สารจากประธานกรรมการ

 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เช่น การเข้าซื้อ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่ต้องทำคำเสนอชื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งภายหลังสัดส่วนที่บริษัทซื้อได้ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 36.35 ทั้งนี้ ผลจากการซื้อบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน) ทำให้เกิดกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจานวน 102 ล้าน บาทและกำไรจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินสุทธิกับมูลค่าเงินสดอีกจานวน 186 ล้านบาท และผลจากการที่เข้าถือหุ้นและควบคุมบริษัทเงินทุน ทำให้ต้องปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทโดย บริษัทต้องโอนธุรกิจหลักของบริษัทให้กับ บริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด เพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นเท่านั้น และรวมทั้งจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สำหรับในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็ขยายธุรกิจให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันในเวียตนาม แต่ต้องหยุดดำเนินธุรกิจขายสินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และได้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำธุรกิจให้สินเชื่อในประเทศลาว คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ให้สินเชื่อแล้ว และจะเริ่มดำเนินการในปี 2561

ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯโอนธุรกิจให้บริษัทย่อยแล้ว ก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มโดยที่มีการแบ่งแยกธุรกิจภายในกลุ่มด้วยประเภทของสัญญาเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมของกลุ่ม สามารถขยายสินเชื่อเติบโตถึงร้อยละ 25 จากปี 2559 ขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงสิ้นปี 2560 จานวน 360 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี2560 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 2,490 สาขา เปิดบริการอยู่ตามชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้บริษัทฯได้ชลอการให้สินเชื่อสาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ แต่ขยายการปล่อยสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ทำให้ บริษัทสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นจาก 2,008.69 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 2,715.15 ล้านบาท ในปี 2560 เติบโตขึ้นร้อยละ 39

ในปี 2561 บริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าจะขยายธุรกิจให้โต กว่าปี 2560 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาให้เข้าถึงชุมชน ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงจาก สถานการณ์ต่างๆ ขยายธุรกิจในด้านต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ หรืออาจหาพันธมิตรในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในประเทศหรือ ต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่อาจเสริมให้บริษัทฯ เติบโตไปได้ในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ภายใต้ประสบการณ์ของบุคคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้างผลตอบแทนให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการบริษัท